O portálu

Portál Knihověda.cz představuje část základní infrastruktury pro výzkum české knižní kultury do roku 1800 v podobě integrovaných bibliografických zdrojů, výkladových textů a také nových výzkumných nástrojů. Cílem portálu je vytvoření nové platformy pro základní výzkum české knižní kultury s přihlédnutím k jejímu popularizačnímu a edukačnímu potenciálu.

Michele M. F., Wood letterpress blocks, CC BY-SA 2.0

Portál tvoří Databáze bibliografických zdrojů, ve které jsou integrovány tři hlavní a dvě pomocné databáze. Především se jedná o dvě větve české retrospektivní bibliografie (Knihopis českých a slovenských tisků zpracovávaný v Národní knihovně ČR a Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků 1501-1800 připravovaná v Knihovně AV ČR, v. v. i.), jejichž rozdělení založené na jazykovém principu je již překonané. Virtuální sloučení těchto databází v portálu Knihověda.cz tudíž představuje zásadní mezník v dějinách české národní retrospektivní bibliografie. V těchto databázích jsou evidovány všechny tisky vydané v tiskárnách na území dnešní České republiky, zahraniční vydání jazykově českých knih a cizojazyčných děl autorů pocházejících z území dnešní České republiky. V neposlední řadě jde i o spisy cizích autorů vydané v zahraničí, jestliže svým obsahem, místem vzniku, osobou mecenáše apod. prokazují vztah k českému prostředí. Celkem se jedná o asi 60 000 evidovaných vydání.

Jako podpůrná databáze byly do portálu včleněny i databáze moderní knihovědné literatury, vznikající v Knihovně AV ČR a především Databáze rukopisů a bibliografie kodikologické literatury, vytvářená v Masarykově ústavě a Archivu AV ČR, v. v. i. Tato databáze byla v rámci projektu rozšířena o podbázi institucí spravujících historické fondy v České republice. Integrace všech těchto databází proběhla na základě nových společných selekčních údajů (zejména autoritních záhlaví a věcných hesel) v jednotném vyhledávacím rozhraní discovery systému VuFind s možností plných a kombinovaných rešerší.

Kompletované záznamy týkající se tiskařské produkce se staly podkladem pro její analytické vizuální znázornění na Mapě tiskařské produkce Čech a Moravy do roku 1800. Tato mapa interaktivním způsobem zpřístupňuje českou tiskařskou produkci nejen z hlediska geografického a časového působení jednotlivých tiskáren na území dnešní České republiky, ale nabízí i vizuální analýzu jejich produkce z hlediska jazykové, tematické a žánrové skladby.

Do portálu je také zapojena internetová Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku, která částečně vychází z publikované encyklopedie Petra Voita, mnoho hesel ale bylo vytvořeno zcela nově. Encyklopedie si klade za cíl zařadit výsledky výzkumu knižní kultury do všeobecně dostupného systému využitelného pro vzdělávací účely na více úrovních, zejména pro střední a vysoké školy. Pokrývá období od počátků české knižní kultury ve středověku až po vymizení knihy z ručního lisu na začátku 19. století a obsahuje jak výkladová hesla k jednotlivým fenoménům knižní kultury, tak hesla vývojová. Encyklopedie obsahuje ilustrace a také odkazy na elektronické faksimile v digitálních knihovnách.

Portál Knihověda.cz je výsledkem týmové práce odborníků Knihovny AV ČR, v. v. i., Národní knihovny ČR a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. a byl realizován za podpory programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), identifikační kód projektu DG16P02H015.